Hopp til innhold

Nye regler for innleie

Nye regler for innleie fra bemanningsforetak trådte i kraft 1. april 2023 med overgangsordninger til 1. juli 2023. Det har vært en del forvirring rundt de nye innleiereglene og hva som nå er lov og ikke. Her oppsummerer vi de viktigste spørsmålene om de nye innleiereglene.

I hvilke tilfeller er innleie fra bemanningsbyrå fortsatt mulig?

Innleie til vikariater er fortsatt lov, på lik linje som før lovendringene. Man kan for eksempel leie inn en vikar i forbindelse med sykdom, permisjoner, ferie og annet fravær. Man kan også leie inn en vikar mens man arbeider med å besette en fast stilling.

Det er fortsatt mulig å leie inn personell med spesialkompetanse som skal hjelpe til med rådgivning eller konsulenttjenester i et klart avgrenset prosjekt.

Innleie av personell er også lov etter avtale med tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, i virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer – dvs. LO, YS, Fellesforbundet, Finansforbundet osv.)

Hvem gjelder spesialistunntaket for?

Spesialkompetanse:

Arbeidstakerne som leies inn må ha spesialkompetanse innenfor et fagfelt. Dette kan være både formell kompetanse og/eller erfaringsbasert kompetanse.

Konsulenten kan for eksempel ha flere års erfaring med innkjøp, eller ha en formell grad innen Supply Chain/Logistikk.

Rådgivning- og konsulenttjenester:

Innleien må gjelde faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at innleier selv besitter.

Man kan for eksempel leie inn:

– En rekrutterer i forbindelse med et oppbemanningsprosjekt

– En IT-konsulent til implementering av nytt IT-system

– En HR-ressurs i forbindelse med en omorganiseringsprosess

– En kommunikasjonsrådgiver til en markedsføringskampanje.

Klart avgrenset prosjekt:

Prosjektet må være tidsavgrenset, og det er ikke tillatt å leie inn for å avlaste bedriften i travlere perioder. Ytre grense for innleieperiode er 3 år. Prosjektet må skille seg ut fra organisasjonens daglige virke.

Eksempelvis kan ikke en IT-bedrift leie inn en IT-konsulent for å hjelpe med implementering av et nytt IT-system, derimot kan en bedrift som ikke har kompetanse innen IT leie inn en IT-ressurs for samme formål.

Når er det ikke lov med innleie?

Totalforbud mot innleie gjelder bygningsarbeid på byggeplasser i hele Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Det er ikke lov med innleie i tilfeller der bedriften har et stort behov for arbeidskraft i en avgrenset periode på grunn av økt arbeidsmengde innenfor organisasjonens normale forretningsområde.

Innleie ved sesongarbeid er ikke lov etter de nye reglene trådte i kraft, men her gjelder et unntak for landbruket.

Hvem har ansvaret og hva er konsekvensen for ulovlig innleie?

Innleier har ansvaret for å sørge for at innleien er lovlig. Ulovlig innleie kan få de følgende to konsekvenser:

– Den innleide arbeidstakeren kan kreve fast ansettelse hos innleier, eventuelt kreve erstatning dersom arbeidstakeren har lidt et tap på grunn av dette.

– Ved tilsyn kan Arbeidstilsynet gi pålegg om at innleien skal stoppes.